Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na pozemku C -KN parc. č. 61