Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na pozemku C -KN parc. č. 61

Zverejnené
28. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. januára 2022 − 4. februára 2022
Kategória

Prílohy