Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Dolná Strehová.

Nadpis

Zverejnené

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaným v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dolná Strehová

ID: N-VZN 1/2022

30.11.2022

DODATOK č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Dolná Strehová č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Dolná Strehová, ktorým sa zároveň vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy.

ID: VZN 2015/002

5.8.2021