Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Dolná Strehová.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Základná škola s materskou školou v Dolnej Strehovej vyhlasuje výberové konania na pozície:

 • učiteľ I. stupňa
 • špeciálny pedagóg
 • učiteľ II. stupňa – anglický jazyk

Požadované doklady je potrebné doručiť do 15.06.2024. /viď príloha/

Prílohy

Popis

Obecný podnik „Prameň“ pri Obecnom úrade v Dolnej Strehovej hľadá uchádzačov na obsadenie jedného pracovného miesta na pozíciu: POMOCNÝ PRACOVNÍK – Údržba vonkajšieho areálu TK Dolná Strehová

Miesto práce:

Vonkajší areál termálneho kúpaliska v Dolnej Strehovej

Druh pracovného pomeru:

plný úväzok

Termín nástupu:

01.máj 2024 – 31.august 2024

Mzdové podmienky (brutto)

Mzdové ohodnotenie v zmysle Zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, možné osobné príplatky podľa výkonu práce

Náplň práce

udržiavanie čistoty a poriadku v areáli termálneho kúpaliska v Dolnej Strehovej
údržba komunikácií a drobné opravy

starostlivosť o zeleň /kosenie, polievanie, strihanie kríkov a stromov, a pod./

základná údržba pracovného náradia a zariadenia

ostatné práce spojené s údržbou exteriérov

Termín predloženia žiadosti

do 18.04.2024 vrátane

Požiadavky na zamestnanca:
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
základné vzdelanie
stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa

Vodičský preukaz

výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

manuálna zručnosť

samostatnosť
zodpovednosť

dochvíľnosť

Počet rokov praxe
práca vhodná aj pre absolventov

Informácie pre uchádzačov

Svoje žiadosti posielajte na adresu:

Obecný podnik „Prameň“ pri Obecnom úrade Dolná Strehová

Hlavná 52/75

991 02 Dolná Strehová

Prípadne osobne na Obecnom úrade, resp. v kancelárii obecného podniku „Prameň“.

Prílohy

Popis

Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová, zastúpená starostom obce Ing. Ľuboslavom Dobrockým, v zmysle ustanovení § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy s materskou školou, Imre Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová

Požadované predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov;
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec;
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania.

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť podľa §15 zákona č. 138/2019 Z. z. (overí zriaďovateľ spôsobom podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení;
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z.;
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.;
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.;
 • znalosť a orientácia v školskej legislatíve, príslušných právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisoch;
 • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky školy;
 • aktívna znalosť práce s počítačom a schopnosť používať internet;
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti;
 • základný prehľad vo vybraných elektronických systémoch používaných v oblasti školstva.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania;
 • profesijný štruktúrovaný životopis;
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe;
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti (lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie riaditeľa školy);
 • predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja Základnej školy s materskou školou, Imre Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová;
 • čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy podľa § 3 odseku 7 písm. a), c) a e) alebo odseku 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch;
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov

Termín a miesto podania požadovaných dokladov:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručiť poštou alebo osobne v listinnej podobe v zalepenej obálke do  17. februára 2023 do 12:00 hod. na adresu: Obecný úrad Dolná Strehová, Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová. Obálku označiť v ľavom hornom rohu: ,,Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy s materskou školou Dolná Strehová – neotvárať“.

Informácie pre uchádzačov:

Termín, čas a miesto výberového konania oznámi výberová komisia uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady a kritériá najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované doklady alebo budú doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

Doplňujúce informácie:

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého stupňa vzdelania a odpracovaných rokov.

Bližšie informácie poskytne: Ing. Jana Krahulecová, email: prednostka@dolnastrehova.sk, tel.: 047/4897169

V Dolnej Strehovej dňa 27.januára 2023

Ing. Ľuboslav Dobrocký

                                                                                                                 starosta obce