Preskočiť na obsah

Obecný podnik Prameň

OBECNÝ PODNIK „PRAMEŇ“

pri Obecnom úrade v Dolnej Strehovej,
ulica Hlavná 52/75,
991 02 Dolná Strehová

IČO : 42011655

DIČ : 2022330178

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej na základe Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uznesením z 3. verejného zasadnutia č. A/5 zo dňa 26. 2. 2007 podľa § 21 ods. 2 Zák. č. 523/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách verejnej správy zriadilo od 1.3.2007 na dobu neurčitú obecný podnik „Prameň“ ako príspevkovú organizáciu obce.

Hospodárenie príspevkovej organizácie :

Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií.

PREDMET ČINNOSTI :

  1. Verejnoprospešné činnosti :

Zneškodňovanie odpadu – tuhého komunálneho odpadu, jeho zber a odvoz
Prevádzka čističky odpadových vôd
Prevádzka vodovodov a kanalizácií
Cintorínske služby
Prevádzka športových a rekreačných zariadení
Opravy a údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
Údržba verejnej zelene

    2. Podnikateľské činnosti :

Prevádzkovanie kempingu
Cestná nákladná doprava vnútroštátna
Stavebná činnosť
Predaj stavebného materiálu
 

Štatutárny zástupca príspevkovej organizácie :

Riaditeľ OP „Prameň“ : Ivan Longauer

Mobil : 0907 886 319

Účtovníčka OP: „Prameň“ : Mária Drozdová

Telefón : 047/4897211

email : podnik@dolnastrehova.sk

Kemping Dolná Strehová

Kemp je súčasťou kúpaliska s kapacitou 120 stanov, k dispozícii je turistická ubytovňa, zrubové chaty, unimobunky.

Cenník ubytovania