Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Dolná Strehová.

Nadpis

Zverejnené

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Dolná Strehová, ktorým sa zároveň vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy.

ID: Dodatok č. 1 k VZN 2/2015

8.9.2021

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dolná Strehová

ID: VZN 2019/001

27.7.2021