Preskočiť na obsah

Matrika je evidenčná inštitucionálna zložka obecného úradu oprávnená vykonávať najmä deklaratórne zápisy (o sobáši, narodení dieťaťa, úmrtí osoby, zmene mena, priezviska a pod.).

Novela zákona o správnych poplatkoch

     V spojitosti s novelou zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa novelizoval zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov /ďalej zákon o „SP“/.

Položky

VŠEOBECNÁ  SPRÁVA

Položka 2

  a)   Vyhotovenie   odpisu   (fotokópie),   listinnej   podoby elektronického   dokumentu,   výpisu   alebo   písomnej informácie   z   úradných   kníh,   úradných   záznamov, evidencií,   registrov   listín   a   zo   spisov   alebo   súkromných spisov   v   úradnej   úschove,   za   každú   aj   začatú   stranu
 z    1,50   eura na  2 €

c)   Osvedčenie   odpisu   (fotokópie),   listinnej   podoby elektronického   dokumentu,   výpisu   alebo   písomnej informácie   z   úradných   kníh,   úradných   záznamov,   registrov listín   a   zo   spisov   alebo   súkromných   spisov   v   úradnej úschove,   za   každú   aj   začatú   stranu v   slovenskom   jazyku z 1,50 eura na 2 €

Položka 3

1.   Osvedčenie   

a)   podpisu   na   listine   alebo    na   jej   rovnopise,   za   každý   podpis 
z 1,50 eura      na 2 €       

VNÚTORNÁ SPRÁVA

Položka 16

Nahliadnutie   do   matrík,   za   každý   zväzok   matrík 
z 1,50   eura na 2 €

Nová položka: Položka 17

  a)   Žiadosť   o   zápis   matričnej   udalosti,   ktorá    nastala   v cudzine   do   osobitnej   matriky 10   eur

   b)   Príprava   podkladov   k   uzavretiu   manželstva   pred   orgánom registrovanej   cirkvi   alebo   náboženskej   spoločnosti 10   eur

Položka 18

  a)   Povolenie   uzavrieť   manželstvo   pred   iným   než   príslušným matričným   úradom     medzi   štátnymi   občanmi   Slovenskej republiky z 16,50   eura na 20 €

   b)  Uzavretie   manželstva   pred   iným   než   príslušným   matričným úradom    medzi   štátnymi   občanmi   Slovenskej    republiky z 16,50   eura na 20 €

   c)   Povolenie     uzavrieť     manželstvo    mimo    určenej     doby z 16,50   eura  na 20 €

   d)   Povolenie     uzavrieť     manželstvo     mimo   úradne   určenej miestnosti z 66   eur na 70 €

   e)   Povolenie   uzavrieť   manželstvo   pred   iným   než   príslušným matričným   úradom   medzi   štátnym   občanom    Slovenskej republiky   a   cudzincom   alebo   medzi   cudzincami z 33   eur na 35 €

   f)   Uzavretie   manželstva   medzi   štátnym   občanom    Slovenskej republiky   a   cudzincom z 66   eur na 70 €

   g)   Uzavretie   manželstva   medzi   cudzincami z 165,50   eura   na 200 €

   h)   Uzavretie   manželstva,   ak   ani   jeden   zo   snúbencov     nemá na   území   Slovenskej   republiky   trvalý   pobyt z 199   eur na 200 €

Účinnosť 1. januára 2018