Preskočiť na obsah

Obecný úrad

Starosta obce: Ing. Ľuboslav Dobrocký
Adresa: Obec Dolná Strehová
ulica Hlavná 52/75,
991 02 Dolná Strehová

Telefón: +421 47 4897169
E-mail: 

Starosta obce: starosta@dolnastrehova.sk
Prednostka obecného úradu: prednostka@dolnastrehova.sk
Podateľňa: podatelna@dolnastrehova.sk
Informácie: obec@dolnastrehova.sk
Správca webu: obec@dolnastrehova.sk

Fax: +421/47 4911499

IČO : 00319295
DIČ : 2020472520

Bank. spojenie:  VÚB, a.s. pobočka Veľký Krtíš
Číslo účtu :  1228402/0200

Prednostka obce: Ing. Jana Krahulecová

Hlavná účtovníčka: Eva Kalamárová

Stavebný úrad: Ján Greguš

Matričný úrad, Evidencia obyvateľstva,
Miestne dane a poplatky, Sociálne veci:  
Mgr. Oľga Uhliarová

Úradné hodiny

Pondelok 7:30 – 11:3012:00 – 15:30
Utorok 7:30 – 11:3012:00 – 15:30
Streda 7:30 – 11:3012:00 – 15:30
Štvrtok 7:30 – 11:3012:00 – 15:30
Piatok 7:30 – 11:3012:00 – 15:30

Kompetencie a poskytovane služby

Poslanie a kompetencie obecného úradu

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.
 

Pôsobnosť obecného úradu:

  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva,
  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.