Preskočiť na obsah

Kronika obce

Z dejín obce Dolná Strehová

Obec Dolná Strehová patrí medzi historicky významnejšie obce Novohradu. A tak tomu bolo i v minulosti. Dosvedčuje to aj jej názov odvodený od slova „streg“, čo znamená striehnuť, strážiť. Obec mala funkciu strážnej osady na zásekoch hraničnej rieky Ipeľ. Svedčí o tom aj názov jednej vyvýšeniny na južnej hranici strehovského chotára, ktorá sa dodnes volá Strážna hora (332 m n. m.) a je z nej dobrý výhľad na Ipeľ. Z toho je zrejmé, že obec existovala už vo veľkomoravskom období. Aj keď zásluhou J. Bárta a A. Petrovského-Šichmana sa Dolná Strehová dostala na zoznam mlado – paleolitických nálezísk, čiže osídlenie obce siaha až do obdobia spred 8000-10 000 rokov.

1245

Prvá písomná zmienka

Prvá písomná zmienka pochádza z 12. decembra 1245. Hovorí o predaji pozemkov v obci, ktoré predáva istý Abba z rodu Hunt-Poznan, čo boli významné veľmožské rody Veľkej Moravy.

1251

Šľachtické rody

Prvými historicky doloženými šľachtickými rodmi boli rody Ztreguaovcov (1251), potom Zechenovcov. Išlo zrejme o vetvu Huntovcov. V tejto dobe stál pri obci hrad.

1332

Pápežský desiatkový súpis ostrihomského arcibiskupstva z r. 1332 potvrdzuje, že Dolná Strehová patrila medzi neveľa novohradských obcí na území Slovenska, v ktorej bola zriadená farnosť s farárom.

1430

Od roku 1430 sa stal František Madách vlastníkom Dolnej Strehovej, ktorú dostal spolu s erbom so znamením mýtického gryfa držiaceho v labách zlatú korunu, ako dar od kráľa Žigmunda. Strehová sa stala na 510 rokov sídlom rodu Madáchovcov – jedného z najstarších šľachtických rodov doložených na území Slovenska. Syn spomenutého Františka Madácha Ján vďaka svojej žene Detriche, dcére Jiskrovho veliteľa, bol ovplyvnený husitskou ideológiou, čo napomohlo šíreniu reformačných myšlienok.

1524

V r. 1524 bol v obci založený evanjelický cirkevný zbor, ktorý patril medzi prvé v Novohradskej župe.

1552

26 rokov po bitke pri Moháči, kde turecká armáda rozdrvila uhorské vojsko na čele s Ľudovítom II. Jagelovským, sa v r. 1552 obnovili osmanské útoky v Uhorsku a Turci dobyli Šahy, Ďarmoty, Sečany … Z nich je len na skok do Strehovej, ktorú v tomto roku tiež vyplienili a Petra Madácha odvliekli do zajatia.

1585

Peter Madách sa vrátil zo zajatia až v r. 1585 a na popud svojho švagra Jána Rimaya, podľa iných zdrojov jeho otca Juraja Rimaya, prestúpil na evanjelickú vieru augsburského vyznania. Tým sa na základe pravidla Cuius regio, eius religio (koho pôda, toho náboženstvo – zásada prijatá po uzavretí náboženského mieru v Augsburgu v r. 1555), Strehová sa stala protestantskou obcou. V spomenutom období osmanskej nadvlády sa obec stala súčasťou sečianskeho sandžaku a namiesto Madáchovcov ju vlastnil oficier Ferhád bin Mohamed.

1594

Zmena

Situácia sa zmenila až po odchode Turkov v r. 1594.

1652

Evanjelický kostol

Pre obec je r. 1652 veľmi dôležitý, lebo v tom roku bol zbúraný pôvodne katolícky schátralý kostol a na tom istom mieste s použitím pôvodného kameňa postavili nový evanjelický kostol. Stál neďaleko starého, dnes už neexistujúceho kaštieľa a na tú dobu mal pozoruhodné rozmery. Keďže v tých časoch plnili sakrálne stavby taktiež fortifikačnú funkciu, bol kostol obohnaný ochranným múrom so strielňami, ktoré sa zachovali aj v bočných múroch kostola dodnes. Z vybavenia interiéru stojí za zmienku drevený vyrezávaný renesančný oltár s ťažiskovými stĺpmi a postrannými bočnými krídlami. Je v ňom osadených sedem olejomalieb s biblickými výjavmi. Druhou dominantou kostola je sedemregistrový organ pochádzajúci z r. 1753. V r. 1923 bola pristavaná nebývale vysoká veža, keďže pôvodná stavba vežu nemala.

17. storočie

Literati

Dolná Strehová od 17. storočia je neodmysliteľne spojená s menami viacerých literátov. Je pozoruhodné, že viacerí z nich patrili k príslušníkom Madáchovského rodu. Iní tu pôsobili ako kňazi a svojou literárnou činnosťou sa pevne začlenili do kontextu slovenskej literárnej histórie. Madáchovci odjakživa pripisovali vzdelanosti veľký význam, čo sa v 1. polovici 17. stor. prejavilo založením latinskej strednej školy. Vydržiaval ju práve člen strehovského šľachtického rodu Ján Madách. Na škole dokonca v r. 1693 študoval aj Matej Bel – Funtík, neskoršia „veľká ozdoba Uhorska“.

1758

Požiar

28. august 1758 priniesol do života obce a Madáchovcov veľké a ďalekosiahle zmeny. V obci vypukol požiar, ktorému padol za obeť kostol, fara, škola, zhoreli i staré matriky a rodinný madáchovský kaštieľ. Požiaru podľahla skoro celá dedina.  Zadlženie pri obnovovaní, navyše neúroda v r. 1760 a podľa všetkého zlé hospodárenie vtedajšieho zemepána Jána Madácha, ktorý nečakane 12.3.1768 umrel, spôsobili, že vdova po Jánovi Madáchovi aj s malým synom Alexandrom bola veriteľmi vyhnaná z majetku. 

1770

Urbársky súpis

 Smutnú situáciu nám potvrdzuje urbársky súpis vykonaný v Dolnej Strehovej v r. 1770, ktorý uvádza niekoľko mien zemepánov- Peter Révay, Juraj Baross, Daniel Tihány, Michal Fay, František Darvas, rodina Batsmegeyi a Peter Mikula- no meno Madáchovcov tu nefiguruje. Vdova po Jánovi sa s malým Alexandrom uchýlila k rodine v Malej Vieske a neskôr sa presťahovala do Vacova. Tútorom malého Alexandra sa stal biskup Migazzi a dal chlapca vyštudovať právo. Za 80 000 zlatých dokonca vyplatil veriteľov madáchovského majetku. V r. 1798 sa Alexander vracia späť do Strehovej a prestupuje na katolícku vieru. V r. 1799 zrenovoval kaštieľ a založil aj rodovú knižnicu. 

1781

Narodenie najznámejšieho básnika

V r. 1781 sa narodil otec najznámejšieho básnika Madáchovského rodu Imrich Madách, ktorý sobášom s Annou Majténiovou, zbožnou katolíčkou prísnych mravov, zveľadil rodový majetok na rozlohu 6000 katastrálnych jutár a dobudoval i nový kaštieľ, ktorý začal stavať ešte Peter Révay, jeden zo zemepánov spomínaných v urbárskom súpise z r. 1770.

1811

Obnovenie

V r. 1811 dal postaviť kostol, faru, ba aj školu pre katolíkov. Tým bola obnovená farnosť v Strehovej.

1823

Imre Madách

21. januára 1823 sa narodil najznámejší člen madáchovského rodu Imre Madách, ktorý je autorom jedného z najväčších diel svetovej dramatickej literatúry, Tragédie človeka.
     Aktívne sa zapojil aj do revolučných udalostí roku 1848, za čo ho v r. 1852 zatkli a bol väznený do augusta 1853. V meruôsmom roku sa narodil aj jeho syn Aladár. Jeho smrťou v r. 1908 vymiera rod Madáchovcov po meči. Po Aladárovej smrti jeho dcéra Flóra s manželom spravovali rodinný majetok z Budapešti a neskôr bol majetok rozpredaný.

1921

Prelomové roky

Dvadsiate roky 20. stor. sú pre obec prelomové. Na rozpredávaný madáchovský majetok sa prisťahovávajú novousadlíci z okolia Detvy a Hriňovej, čím sa rozrastajú osady Prieloh, D. Bukovec a H. Bukovec. V r. 1921 bola v obci zriadená pošta s telegrafom a policajná stanica s piatimi četníkmi českej národnosti. Odvtedy sa na Strehovej používa prirovnanie „píše ako český žandár“. Vďaka nim bola v r. 1923 založená Telovýchovná jednota SOKOL a o rok neskôr už mala aj svoj stánok – Sokolovňu, ktorá bola postavená svojpomocne. 

1924

V r. 1924 sa stalo viacej významných udalostí. Obec získala právo na konanie jarmokov šesťkrát do roka, bola prevedená telefonizácia obce so zapojením na Lučenec a Modrý Kameň a štátny autobus začal premávať trikrát týždenne do Lučenca. 

1926

Smrť manželky Aladára Madácha

V r. 1926 zomrela manželka Aladára Madácha, posledná príslušníčka rodu žijúca v strehovskom kaštieli, Mária rod. Feketeová.

1932

Vybudovanie hrobky

Najvýznamnejšia osobnosť medzivojnovej ČSR, T.G.Masaryk, poctil v r. 1932 Strehovú, keď sa prišiel pokloniť pamiatke Imre Madácha a na vybudovanie hrobky so sochou prispel sumou 50 000 korún. V r. 1936 previezli do spomínanej hrobky pozostatky Imre Madácha a jeho rodiny. 

1937

Blížiaca sa hrozba II. sv. vojny spôsobila, že v r. 1937 sa začali v okolí obce budovať železobetónové bunkre a po Viedenskej arbitráži časť chotára pripadla Maďarsku a časť osady Prieloh pripadla Maďarsku. Jeho obyvatelia boli niekoľko rokov podrobení silnej maďarizácii. V obci bola tiež zriadená finančná stráž a začal tu pracovať colný úrad.

1940

Veľká zmena

Veľkou zmenou prešla obec v r. 1940, kedy úplne zanikol madáchovský majetok, bol celkom rozpredaný, a kaštieľ pripadol obci.

1944

II. sv. vojna

II. sv. vojna zasiahla do života obce viacerými udalosťami. Najprv sa niektorí chlapi zúčastnili ťaženia proti ZSSR. Neskôr sa v r. 1944 jedenásť občanov aktívne zapojilo do SNP, za čo Nemci po potlačení SNP zajali 6 Strehovčanov, ktorých odviedli do koncentračných táborov. 10. decembra toho roku vtrhli Nemci do obce. 9.1.1945 bola Strehová po 18-tich dňoch bojov oslobodená, pričom zahynulo aj 12 obyvateľov obce.

1946

Vysťahovanie

Na základe Benešových dekrétov boli v r. 1946 z osady Horný Bukovec vysťahovaní občania nemeckej národnosti a ich majetok bol odovzdaný do správy obce. Po vojne sa život v obci začal pozvoľna dostávať do starých koľají, no diali sa aj dovtedy neslýchané veci. 

1947

Elektrický prúd

V r. 1947 bol do obce zavedený elektrický prúd, v budove kaštieľa zriadili detský útulok a bola zriadená Strojno–traktorová stanica, ktorá si o dva roky našla svoje miesto za obcou. Jedným z najväčších medzníkov novodobej histórie obce bolo navŕtanie termálneho prameňa s teplotou 36ºC v hĺbke 520 m. Stalo sa to v r. 1951 pri sondážnych geologických vrtoch zisťujúcich prítomnosť uhlia v okolí obce. Bol vybudovaný jeden bazén dnes známy ako detský. Rok na to v auguste bolo založené JRD, čo sa podobne ako v iných obciach nedialo tak idylicky, ako by si to vládna garnitúra priala.

1957

Toho roku sa stihla zriadiť MŠ s celodennou starostlivosťou. Na prvé rozhlasové vysielanie miestneho rozhlasu si museli občania počkať do r. 1957. Vtedy sa začala aj výstavba tzv. rekreačného bazéna, ktorého otvorenie sa udialo v r. 1959, kedy bola elektrifikovaná osada Horný Bukovec.

1960

Zlúčenie okresov

Rok 1960 bol pre obec a celý jej chotár veľmi pestrý. Dedina sa stala po zlúčení okresov Modrý Kameň a Lučenec súčasťou lučenského okresu. V časti obce Háj bola prevedená elektrifikácia. V centre obce sa začalo s výstavbou novej budovy školy a bola vyasfaltovaná hlavná ulica. Uskutočnila sa aj výstavba vodovodu z Hriňovej a ropovodu Družba. Budovalo sa i v osadách. Dúbrava bola elektrifikovaná a občania z Dúbravy a Horného Bukovca vstúpili do JRD. Po roku sa podarilo dostavať novú budovu školy na území anglického parku v blízkosti madáchovského kaštieľa. 

1962

Školská bytovka

V r. 1962 bola dokončená aj školská bytovka v blízkosti školy. Toho roku sa podarilo dokončiť výstavbu el. siete vysokého napätia medzi našou obcou a susednou Vieskou.

1964

Medzinárodné oslavy

Rok 1964 sa niesol v znamení medzinárodných osláv 100. výročia smrti I. Madácha. Pri tejto príležitosti sa v priestoroch kaštieľa zriadila Madáchova izba a konala sa tu prvá výstava prezentujúca ucelený obraz o Madáchovom celoživotnom literárnom diele.
V druhej polovici 60-tych rokov pokračovala modernizácia obce, ale hlavne priľahlých osád. Za zmienku stojí okrem iného telefonizácia osád Dúbrava, Dolný a Horný Bukovec, výstavba asfaltovej komunikácie v osade Dúbrava a ulíc I. Madácha a Háj. Vzniká aj TJ Prameň (1967) a okres Veľký Krtíš (1968), v rámci ktorého bola Dolná Strehová zaradená medzi strediskové obce.

1972

Sedemdesiate roky boli pre obec a jej okolie tiež bohaté na udalosti rôzneho charakteru. V r. 1972 sa začala výstavba IBV Rákytie, z ktorého sa postupom času stala najväčšia časť obce s najväčším počtom obyvateľov. O rok nato čakala našich družstevníkov veľká zmena – vzniklo PD Pokrok združujúce až 14 obcí od Červenian až po Muľu s výmerom okolo 7000 ha pôdy.
     V tejto dekáde si polepšilo aj strehovské školstvo. Presne v jej polovici bola postavená druhá budova školy s telocvičňou. Ušlo sa aj strehovskému športu, od r. 1976 sa každoročne organizuje futbalový turnaj o pohár SNP- starostu.

1977

JRD

Novovzniknuté JRD Pokrok Závada si výrazne polepšilo, keď sa v r. 1977 podarilo uskutočniť výstavbu letiska a prístupovej komunikácie. Okrem ďalších modernizačných iniciatív a bytovej výstavby (výstavba 6-bytovky pri Kakatke) prebehla v r. 1979 výstavba požiarnej zbrojnice obce a parkoviska na kúpalisku.

1980

Modernizácia

 V 80. rokoch pokračuje trend modernizácie obce a jej osád hneď od r. 1980, kedy bola dokončená 8-bytovka pre učiteľov a v areáli futbalového ihriska TJ Prameň sa postavili šatne. V nasledujúcom roku bola obec napojená na verejný vodovod.

1984

Výstavba plaveckého bazéna

Medzi väčšie stavebné projekty iste patrí výstavba plaveckého bazéna, tzv. olympijskej päťdesiatky v r. 1984. Vtedy bol tiež navŕtaný vrt HGDS1, čo výrazne skvalitnilo chod nášho strehovského kúpaliska.

1986

Výstavby

Výstavbou bol naplnený aj rok 1986, kedy bola dokončená výstavba miestnej komunikácie v IBV Rákytie, svojmu účelu začalo slúžiť aj nákupné stredisko s dvoma parkoviskami a začalo sa s výstavbou nového kultúrno-spoločenského strediska. 

1991

Koncom 80. rokov vyrastá neďaleko letiska prečerpávacia stanica Benzinolu, ktorý si v obci v r. 1991 postavil aj 12- bytovku pre svojich zamestnancov. V tomto roku dochádza k dokončeniu výstavby komunikácií v nových lokalitách obce Za humnami, Pravička, Obchodná. V nasledujúcom roku pokračuje dobudovávanie infraštruktúrnych sietí na osadách Horný Bukovec (vodovod) a Prieloh (telefón). Obec tiež prijíma nové insígnie – erb, vlajku, pečať. 

1993

Budovanie kanalizácie

 V r. 1993 sa začalo s budovaním kanalizácie a ČOV v obci a STS-ka sa presťahovala do nových priestorov pri PD, čím sa jej doterajšie priestory v tesnej blízkosti TK mohli využiť v prospech jeho rozvoja. Po ôsmych rokoch výstavby sa v r. 1994 podarilo otvoriť novú budovu kultúrno-spoločenského strediska a do jeho priestorov sa sťahuje pošta, OcÚ, kaderníctvo a v r. 1995 aj zdravotné stredisko.

1995

Oslavy 750. výročia

Na rok 1995 pripadli aj oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Oslavovali aj športovci, keď sa náš rodák Pavel Ferenc stal juniorským majstrom sveta v kulturistike a v športovom areáli bola postavená krytá tribúna s kapacitou 200 miest.

1998

Dom smútku

V r. 1998 bol postavený dom smútku na katolíckom cintoríne a vybudovala sa turistická ubytovňa na TK.

2002

 Príchod nového milénia nezastavil stavebný ruch v obci, čo potvrdzuje aj výstavba protipovodňovej hrádze na potoku Kakatka, dostavba obecnej kanalizácie v roku 2002, či vybudovanie nájomných bytov na budove kultúrno-spoločenského strediska formou nadstavby v r. 2003. V posledných rokoch pokračujú práce hlavne na skrášlení obce či už úpravou centra obce, alebo postupnou výstavbou chodníkov v obci.

2009

Väčšou stavebnou iniciatívou sa môže pochváliť rok 2009, kedy bolo v športovom areáli postavené viacúčelové ihrisko s umelým povrchom a začala sa snáď najväčšia stavebná akcia s najvyššou finančnou dotáciou (300 mil. Sk) v celej histórii obce – s rekonštrukciou a prestavbou Termálneho kúpaliska, ktorého otvorenie, už v novom šate, pripadá na mesiac jún-júl roku 2011

2010

Bytová politika

Keďže záujem o bývanie v obci bol veľký, v roku 2010 boli vybudované sociálne byty v dvoch bytových jednotkách na ul. Za Humnami.

2011

Rekonštrukcia kúpaliska Dolná Strehová

V rokoch 2009 – 2011 prebehla rozsiahla rekonštrukcia areálu termálneho kúpaliska Dolná Strehová, počas ktorej boli dobudované a kompletne zrekonštruované bazény a celý areál Kupka Strehová. Zároveň bol novo-vybudovaný wellness hotel Aquatermal Strehová, ktorý sa pýši svojou vysokou návštevnosťou.

2013

Rekonštrukcia kaštieľa Imre Madácha

V rozmedzí 2010-2013 prešiel Kaštieľ Imre Madácha kompletnou rekonštrukciou v rámci slovensko – maďarského úniového projektu ,,Naše spoločné dedičstvo: Madách“, ktorý sa právom stal nielen súčasťou dedičstva Maďarov, ale celej Európy. Literárnohistorická výstava v kaštieli si v 11-nástich sálach pripomína život Imre Madácha a jeho svetoznáme dielo Tragédia človeka.

2015

Bytová politika

Nájdenie vhodných pozemkov a vybudovanie ďalších sociálnych bytov v obci Dolná Strehová na ul. Za Humnami a ul. Obchodnej zožalo veľký úspech, a po dokončení bytov si v našej obci našlo nový domov viacero rodín.

2020

Revitalizácia historického parku

V parku, ktorý sa nachádza neďaleko samotného kaštieľa Imre Madácha, ktorý predstavoval pre rodinu Madáchovcov oázu pokoja, sa po rokoch dočkal revitalizácie. V parku boli vybudované tematické cesty s modernými múzejno-pedagogickými nástrojmi a informačnými tabuľami. Vzniklo tu pódium pre kultúrne podujatia, pribudli lavičky, detské ihrisko, aj mostíky cez potok a pergoly so záhonom ruží. Obnovili sa chodníky od kaštieľa až k pomníku Imre Madácha.

Rímskokatolícky klasicistický kostol „Nanebovzatia Panny Márie“
Rokokovo-klasicistický kaštieľ  a barokovo-klasicistický evanjelický tolerančný chrám