Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

IMG_0055

Ing. Miroslav Matúška

zástupca starostuobce,
predseda Komisie športu

IMG_0049

Mgr. Tomáš Krahulec

poslanec OZ
predseda Komisie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

IMG_0217

Mgr. Petronela Uhrinová

poslankyňa OZ,
predsedníčka Komisie pre kultúru a zachovania tradícií

IMG_0059

Ing. Martina Mlynaričová

poslankyňa OZ

IMG_0062

Mgr. Dana Veselovská

poslankyňa OZ,
Predsedníčka Komisie vo verejnom záujme

IMG_0071

Bc. Stanislav Babic

poslanec OZ,
Predseda Komisie pre financie a majetok

IMG_0065

Mgr. Ján Kubiš

poslanec OZ,
predseda Komisie pre sociálnu oblasť, bytovú politiku a školstvo

IMG_0052

Imrich Kamenský

poslanec OZ (volebný obvod 2)
predseda Komisie výstavby, územného plánovania a ochrany verejného poriadku a životného prostredia

IMG_0064

Pavel Matúška

poslanec OZ (volebný obvod 2)

Poslanci OZ sú zverejnení na stránke v poradí, podľa počtu získaných hlasov v komunálnych voľbách 2022.

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Naša obec má 9 poslancov.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky

f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,

g) uznášať sa na nariadeniach

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona o obecnom zriadení,

 i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Pri Obecnom zastupiteľstve v Dolnej Strehovej sú zriadené komisie, ktoré slúžia ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú to tieto komisie:

1) Komisia pre financie a majetok obce

2) Komisia pre kultúru a zachovávanie tradícií 

3) Komisie pre sociálnu oblasť, bytovú politiku a školstvo

4) Komisia cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

5) Komisia vo verejnom záujme

6) Komisie verejného poriadku, územného plánovania a životného prostredia

7) Komisia športu