Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Dolná Strehová.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Na Slovensku sa 21.januára 2023 uskutočnilo referendum, ktorého sa v našej obci Dolná Strehová zúčastnilo celkom 273 voličov z celkového počtu 817 zapísaných voličov, čo predstavuje 33,41% účasť.

Zo všetkých zúčastnených voličov v našom volebnom obvode hlasovalo 97,8% (267 voličov) za možnosť ÁNO a 1,09% (3 voliči) hlasovali za možnosť NIE. 3 voliči, čo predstavuje 1,09% odovzdali neplatné hlasovacie lístky.

Zdroj: Štatistický úrad SR

Prílohy

Popis

/z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19/

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi špeciálnej okrskovej volebnej komisie, v ktorej územnom obvode sa v deň konania referenda zdržiava. Žiadosť podáva sám alebo prostredníctvom inej osoby, výlučne telefonicky v úradných hodinách okresného úradu. V posledný pracovný deň predo dňom konania referenda, t.j. v piatok 20. januára 2023 je možné podať žiadosť najneskôr do 12 hodiny. Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné najskôr v pondelok 16. januára 2023.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi špeciálnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

  • Meno a priezvisko
  • Rodné číslo
  • Adresa trvalého pobytu
  • Adresa miesta na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom
  • Telefonický kontakt

Zapisovateľka Špeciálnej volebnej komisie Veľký KrtíšMonika Čemanová, t.č. 0961 69 2912