Komisie pri OZ

Komisia pre majetok a financie :

predseda : Ing. Dušan Mališ

členovia :  Bc. Stanislav Babic, Peter Šegľa

Komisia výstavby, územného plánovania a ochrany verejného poriadku pri OZ :

predseda : Ivan Jánošík

členovia : Ing. Miroslav Matúška, Imrich Kamenský, Ján Púpava, Martina Fajčíková

Komisia cestovného ruchu a regionálneho rozvoja :

predsedkyňa : Mgr. Dana Veselovská

členovia : Mgr. Tomáš Krahulec, RNDr. Ivana Hukeľová, Mgr. Simona Speváková, Norbert Adamove

Komisia pre sociálnu oblasť, bytovú politiku a školstvo :

predseda : Mgr. Ján Kubiš

členovia : PaedDr. Anna Malatincová, Ing. Ľuboš Holováč

Komisia športová :

predseda : Ing. Miroslav Matúška

členovia : Mgr. Miroslav Sokol, Mgr. Marta Kminiaková, Peter Dobrocký, Ján Hriň

Komisia kultúry a zachovania tradícií :

predsedkyňa : Mgr. Petronela Uhrinová

členovia : PaedDr. Anna Malatincová, Mgr. Lucia Holováčová, Bc. Stanislava Kubišová, Mgr. Lucia Dobrocká

Komisia vo verejnom záujme

predseda : Imrich Kamenský

členovia Norbert Adamove, Mgr. Ján Kubiš

Plán činnosti športovej komisie pri OZ v

PLÁN ČINNOSTI Kultúrnej komisie na rok 2015

Zverejnené 8. decembra 2020.
Upravené 15. januára 2021.