Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Dolná Strehová.

Nadpis

Zverejnené

Prijatie preventívnych opatrení na zníženie požiarovosti súvisiacej s vypaľovaním suchých trávnatých porastov

22.3.2022

Prílohy

Popis

Preventívne opatrenia na zníženie požiarovosti súvisiacej s vypaľovaním suchých trávnatých porastov.

URSO – Štandardy kvality za rok 2021 – odpadová voda

10.2.2022

Prílohy

Popis

V zmysle § 9 bod č. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, je potrebné, aby Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok bolo do konca februára aktuálneho roku zverejnené na webovom sídle regulovaného subjektu alebo vo výročnej správe reguloveného subjektu alebo iným obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadené webové sídlo alebo nevydáva výročnú správu, a to po dobu najmenej 12 mesiacov.