Preskočiť na obsah

Ako vybavíte

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ PODĽA ZÁKONA O SLOBODE INFORMÁCIÍ

Podávanie a vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“).
Žiadosti sa prijímajú:
osobne a telefonicky – Obec Dolná Strehová, Hlavná 52, 991 02  Dolná Strehová; 47/4897169
písomne – Obec Dolná Strehová, Hlavná  52, 991 02  Dolná Strehová
elektronickou poštou – obec@dolnastrehova.sk
iným technicky vykonateľným spôsobom


Žiadosť musí obsahovať, v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z, nasledovné:
určenie povinnej osobe (resp. komu je žiadosť určená)
meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa ktorých informácií sa žiadosť týka
aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.


Neúplná žiadosť znásobuje administratívu, pretože žiadateľa musí obec Dolná Strehová vyzvať na jej doplnenie. Ak na výzvu žiadateľ údaje nedoplní, žiadosť sa odloží bez odpovede.
Ak obec Dolná Strehová nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi.V prípade, že predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, obec Dolná Strehová môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.
Žiadosť o sprístupnenie informácií vybaví obec Dolná Strehová bez zbytočného odkladu najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme,ak zákon neustanovuje inak. Zo závažných dôvodov môže obec Dolná Strehová predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme. Ak obec Dolná Strehová poskytne žiadateľovi požadované informácie v stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
Ak obec Dolná Strehová žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v lehote 8 pracovných dní písomné rozhodnutie. Písomné rozhodnutie zašle obec Dolná Strehová žiadateľovi doporučene do vlastných rúk.
Obec Dolná Strehová nie je povinná na základe žiadosti o sprístupnenie informácií vytvárať prehľady informácií, tabuľky alebo databázy, ktoré v momente podania žiadosti o informácie nemá k dispozícii, a tiež nie je povinná usporadúvať dostupné informácie podľa kritérií stanovených žiadateľom v žiadosti o informácie, pokiaľ ich v momente podania žiadosti podľa takýchto kritérií sama neeviduje.
Obec Dolná Strehová neposkytuje na základe žiadosti o sprístupnenie informácií právne rady, nespracováva analýzy, referáty ani neposkytuje právne stanoviská. V prípade žiadosti o sprístupnenie informácií, z obsahu ktorej vyplýva, že žiadateľ žiada o poskytnutie právnej rady (prípadne stanoviska alebo analýzy), vydá obec Dolná Strehová rozhodnutie o nesprístupnení informácie z dôvodu, že ide o informáciu nad rámec § 3 zákona o slobode informácií.
Proti rozhodnutiu obce Dolná Strehová o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z.. Odvolanie sa podáva obec Dolná Strehová, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. O odvolaní proti rozhodnutiu obce Dolná Strehová , rozhoduje nadriadený orgán.
Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania obce Dolná Strehová . Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.