Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na pozemku C-KN parc. č. 218

Zverejnené
17. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
17. februára 2022 − 25. februára 2022
Kategória

Prílohy