Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na pozemkoch C-KN parc. č. 194/1 a 193

Zverejnené
15. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. februára 2022 − 22. februára 2022
Kategória

Prílohy