Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na pozemkoch C-KN parc. č. 194/1 a 193