Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na pozemku C-KN parc. č. 1929/3

Zverejnené
1. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. februára 2022 − 8. februára 2022
Kategória

Prílohy