Povinný systém identifikácie a registrácie psov chovaných v SR.

Kategória

Regionálna veterinárna  a potravinová správa Veľký Krtíš týmto opätovne upozorňuje majiteľov psov, že podľa novely Zákona o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov majú od 1.9.2018 povinnosť označiť zviera na vlastné náklady implantovateľným mikročipom.

Následne bude pes zaevidovaný v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Ak vlastník psa nezabezpečí jeho trvalé označenie mikročipom, orgán veterinárnej správy mu uloží pokutu v zmysle zákona vo výške 50 eur.

Zároveň žiadame majiteľov psov, ktorým zvieratá uhynuli, alebo sa stratili, aby túto udalosť nahlásili svojmu súkromnému veterinárnemu lekárovi.

Veľký Krtíš 9.6.2021                            MVDr. Zdenko Medveď, riaditeľ RVPS

                                                                 

Zverejnené 11. júna 2021.
Upravené 18. júna 2021.