Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Vyvesené
25. mar 2021
Zvesené
30. apr 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín