Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena – LV č. 476, 1443 katastrálne územie obce Dolná Strehová

Vyvesené
13. júl 2021
Zvesené
30. júl 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória