Preskočiť na obsah

Oznámenie o zápise detí do ZŠ s MŠ Dolná Strehová – elokované pracovisko MATERSKÁ ŠKOLA

Zverejnené 6.5.2024.

Dátum a Čas
13. máj 2024 10:00 – 12:00
Miesto
Materská škola Dolná Strehová

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU DOLNÁ STREHOVÁ,

Imre Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová

Oznámenie o ZÁPISE DETÍ

 do ZŠ s MŠ Dolná Strehová – elokované pracovisko MATERSKÁ ŠKOLA 

na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2024/2025,

ktorý sa uskutoční 

13. mája 2024

Osobne aj s dieťaťom môžete škôlku navštíviť 13. mája 2024 v čase od 10:00hod. do 12:00hod.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 438/2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

  • Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti – prihlášky zákonného zástupcu. Vyplnený formulár, podpísaný obidvoma zákonnými zástupcami,  je potrebné  doručiť do ZŠ s MŠ, Imre Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová, osobne alebo prostredníctvom Slovenskej pošty.
  • Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára, kde sa uvedie okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní.
  • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
  •  Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2024, je od 1. septembra 2021 predprimárne vzdelávanie povinné. 
  • Riaditeľka ZŠ s MŠ Dolná Strehová vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2024/2025 do 15. júna 2024.
  • Z dôvodu ľahšej adaptácie možno do materskej školy prijať dieťa na adaptačný pobyt.

Podmienky prijatia:

Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prednostne prijímajú:

  • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a následne
  • deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka.

Podľa § 59b ods. 2 školského zákona, ak ide o dieťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie (dieťa ktoré dovŕši 4 roky veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka vrátane), zákonný zástupca podáva žiadosť o prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa, ak nepodá žiadosť o prijatie dieťaťa do cirkevnej materskej školy alebo súkromnej materskej školy.  Ak spádová materská škola nebude mať kapacitné možnosti na prijatie dieťaťa, riaditeľ spádovej materskej školy vydá rozhodnutie o neprijatí a oznámi neprijatie takéhoto dieťaťa zriaďovateľovi materskej školy. Následne zriaďovateľ vykoná všetky potrebné úkony, aby dieťa na predprimárne vzdelávanie prijal riaditeľ akejkoľvek materskej školy, ktorej je zriaďovateľom. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v spádovej1 materskej škole sa považuje za žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec alebo mesto.

Ďalej sa prijímajú ostatné deti podľa veku a kapacitných možností MŠ. Výnimočne je možné prijať aj dieťa mladšie ako tri roky, ak to umožnia kapacitné možnosti MŠ a dieťa má zvládnuté základné hygienické návyky.

      V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 28 ods. 9  pís. e v triede dvoj- až šesťročných detí je maximálny počet detí 21. Ak sú splnené požiadavky osobitného predpisu, najvyšší počet detí v triede sa môže v zmysle ods. 10 zvýšiť o tri deti z dôvodu:

a) zmeny trvalého pobytu dieťaťa,

b) zaradenia dieťaťa len na adaptačný pobyt alebo len na diagnostický pobyt v MŠ,

c) pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole alebo

d) zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o výchovu alebo vzdelávanie v MŠ.

      V Dolnej Strehovej 02. 05. 2024                                                                PaedDr. Anna Malatincová

                                                                                                                                   riaditeľka školy