Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Dolná Strehová.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

V zmysle § 9 bod č. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, je potrebné, aby Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok bolo do konca februára aktuálneho roku zverejnené na webovom sídle regulovaného subjektu alebo vo výročnej správe reguloveného subjektu alebo iným obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadené webové sídlo alebo nevydáva výročnú správu, a to po dobu najmenej 12 mesiacov.