Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Dolná Strehová.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Dolná Strehová zverejňuje Zámery na odpredaj majetku – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválených obecným zastupiteľstvom v zmysle Uznesenia č. 56/2023 a Uznesenia č. 57/2023, schváleného na 6. verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej zo dňa 20. septembra 2023.

Prílohy

Popis

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania pre stavbu

„OK pre PS Slovnaft, Produktovod Dolná Strehová“

Navrhovateľ:

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

V zastúpení firmou: Telekomunik s.r.o., Klimkovičova 12, 040 11 Košice