Zverejnenie zámeru predať obecný majetok obce Dolná Strehová z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené
5. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
5. januára 2023 − 31. januára 2023
Kategória

Prílohy