Zámer na predaj nehnuteľnosti

Zverejnené
20. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
20. decembra 2021 − 31. januára 2022
Kategória

Zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľného majetku obce v zmysle Uznesenia č.80/2021 zo dňa 15.12.2021.

Prílohy