Preskočiť na obsah

VZN č. 3-2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Strehová