Preskočiť na obsah

VZN č. 2-2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Strehová