Preskočiť na obsah

Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme potrubia ropovodu formou verejnej vyhlášky

Zverejnené
17. októbra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
17. októbra 2023 − 15. novembra 2023
Kategória
                Výzva č. 1/2023/SB

Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme potrubia ropovodu formou verejnej vyhlášky

Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov

v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z. 

Spoločnosť Davies s.r.o. v zastúpení TRANSPETROL, a.s. (ďalej len „TRANSPETROL“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto

Vyzýva

všetkých vlastníkov* nehnuteľností v katastrálnom území, resp. katastrálnych územiach v správe obce/mesta, Dolná Strehová, na ktorých sa nachádzajú potrubia ropovodu vo vlastníctve spoločnosti TRANSPEROL, na výrub a orez stromov a iných porastov, vrátane likvidácie drevnej hmoty z ich výrubu/ orezu, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky potrubia ropovodu, a to v rozsahu podľa § 86 a § 87  zákona č. 251/2012 Z. z..

Ohlásenie záujmu o vykonanie prác prevádzkovateľovi potrubia, alebo priamo výrub a orezy stromov a iných porastov , vrátane likvidácie drevnej hmoty z ich výrubu/ orezu vykoná vlastník najneskôr do 30 dní od zverejnenia tejto výzvy.

Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba: Matúš Kubek, +421 918 555 871, daviessro@gmail.com

V prípade márneho uplynutia lehoty na ohlásenie záujmu alebo na vykonanie výrubu a orezu stromov a iných porastov uvedenej vo Výzve, spoločnosť Davies s.r.o. v zastúpení spoločnosti TRANSPETROL vykoná výrub a orez stromov a iných porastov, vrátane likvidácie drevnej hmoty z ich výrubu/ orezu v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 zákona č. 251/2012 Z. z. do termínu 31.12.2023. Táto Výzva zároveň predstavuje aj splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na Váš pozemok, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na zabezpečenie spoľahlivého prevádzkovania ropovodu.

* vlastníkom sa pre účely tejto Výzvy rozumie vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa táto výzva vo forme verejnej vyhlášky vyvesí po dobu najmenej 30 dní na úradnej tabuli obce/ mesta Dolná Strehová a iným spôsobom v mieste obvyklým.

Obec/ mesto Dolná Strehová potvrdenú výzvu formou verejnej vyhlášky s vyznačeným dňom vyvesenia a zvesenia následne vráti spoločnosti Davies s.r.o.

Táto výzva spoločnosti Davies s.r.o. č. 1/2023/SB zo dňa 17.10.2023 bola

vyvesená na úradnej tabuli dňa: 17.10.2023

zvesená z úradnej tabule dňa: 15.11.2023

Prílohy