Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Strehová č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolná Strehová

Zverejnené
18. júna 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN – 1/2021

Prílohy