Preskočiť na obsah

URSO – Štandardy kvality za rok 2021 – odpadová voda

Zverejnené
10. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
10. februára 2022 − 10. februára 2023
Kategória

V zmysle § 9 bod č. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, je potrebné, aby Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok bolo do konca februára aktuálneho roku zverejnené na webovom sídle regulovaného subjektu alebo vo výročnej správe reguloveného subjektu alebo iným obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadené webové sídlo alebo nevydáva výročnú správu, a to po dobu najmenej 12 mesiacov.

Prílohy