O Z N Á M E N I E o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania podľa § 36, ods. 4/ zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov

Zverejnené
3. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
3. januára 2023 − 18. januára 2023
Kategória

Prílohy