Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolná Strehová č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolná Strehová

Zverejnené
14. máj 2021
Kategória

Detaily

ID: VZN 1/2021

Prílohy