Preskočiť na obsah

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolná Strehová č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolná Strehová