Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dolná Strehová č. 8-2019 o podmienkach poskytovania dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Obce Dolná Strehová

Zverejnené
31. januára 2020
Kategória

Prílohy