Preskočiť na obsah

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dolná Strehová č. 6-2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Strehová