Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dolná Strehová č. 6-2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Strehová

Zverejnené
30. novembra 2019
Kategória

Prílohy