Preskočiť na obsah

Návrh Dodatku č. 1/2023 k VZN 5/2019 ktorým sa mení sadzba dane v miestnych daniach – daň za užívanie verejných priestranstiev a daň za ubytovanie na území obce Dolná Strehová