Zverejnenie zámeru na predaj majetku Obce Dolná Strehová z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené
8. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. septembra 2021 − 30. septembra 2021