Preskočiť na obsah

Výzva na predloženie cenovej ponuky Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná StrehováVytlačiť

Upravené
08. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
3. apríla 2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky – „Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová“


Obec Dolná Strehová, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vyhlasuje

Výzvu na predloženie cenovej ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zákazky s názvom „Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová“.


Podmienky predloženia cenovej ponuky, kritériá hodnotenia ponúk, dôležité termíny a ostatné podmienky verejného obstarávania nájdete v priloženom dokumente Výzvy (pdf).

Súčasťou Výzvy sú i Prílohy:


Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria – cenová ponuka (doc),

Príloha č. 2 – Zadanie výkaz výmer (xlsx)

Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia vrátane Statického posudku a Statického výpočtu (rar – vo vnútri pdf)

Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie uchádzača (doc)

Príloha č. 5 – Návrh Zmluvy o dielo (pdf)


Obsahom predloženej dokumentácie cenovej ponuky okrem ostatných dokumentov predstavujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní budú vyplnené, vytlačené, podpísané a opečiatkované Príloha č. 1, Príloha č. 2 a Príloha č. 4.


Lehota na predloženie cenových ponúk uplynie 17. apríla 2020 o 12:00 hodine.

Miestom predloženia cenových ponúk je Obecný úrad Dolná Strehová, Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová.