Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dolná Strehová , paragraf 21

Zverejnené
13. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
13. septembra 2021 − 5. novembra 2021