Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Zverejnené
8. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
8. decembra 2020