Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Zverejnené
25. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. marca 2021 − 30. apríla 2021

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín