Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena – LV č. 476, 1443 katastrálne územie obce Dolná Strehová

Zverejnené
13. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
13. júla 2021 − 30. júla 2021