Zápis detí do I. ročníka v ZŠ s MŠ v Dolnej Strehovej pre školský rok 2023/2024

14.3.2023 zverejnil/a dolnastrehova_obec.

Kategória

Obec Dolná Strehová v zastúpení jej starostom Ing. Ľuboslavom Dobrockým

oznamuje,

že v súlade so zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky,

že zápis detí do I. ročníka Základnej školy s materskou školou v Dolnej Strehovej pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční:

  1. prostredníctvom elektronického formulára v čase od 03.04.2023 do 13.04.2023;
  2. osobnou účasťou zákonných zástupcov dieťaťa a dieťaťa dňa 14.04.2023 v čase od 08:00 – 17:00hod v budove ZŠ s MŠ v Dolnej Strehovej, Imre Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová.

Všetky podstatné informácie sú obsiahnuté v prílohe.