Aktualizácia PHSR obce Dolná Strehová

23.3.2023 zverejnil/a dolnastrehova_obec.

Kategória

Aktualizáciu PHSR Obce Dolná Strehová a jej následné schválenie uznesením OZ je nutné vykonať najneskôr do konca mája 2023, keďže sa k tomu Obec Dolná Strehová zaviazala podpisom zmluvy o poskytnutí NFP k projektu číslo 314011AQP7 s názvom „Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Veľký Krtíš“.

Hlavnými merateľnými ukazovateľmi projektu sú vypracovanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP) v počte 2 ks, aktualizácia alebo vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS) a aktualizácia alebo vypracovanie PHSR. Merateľné ukazovatele týkajúce sa ŽoNFP a KPSS sú už naplnené. Zostávajúci merateľný ukazovateľ musí byť naplnený a Riadiacemu orgánu predložený najneskôr v mesiaci 05/2023.

K aktualizácii PHSR na ďalšie obdobie môžete prispieť aj Vy – naši obyvatelia Dolnej Strehovej, svojimi pripomienkami, dotazmi, ktoré môžete doručiť na Obecný úrad v Dolnej Strehovej, Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová najneskôr do 30. apríla 2023. Všetky doručené pripomienky budú individuálne posudzované a v prípade schválenia zapracované.