Obec Dolná Strehová zavádza žetónový systém zberu komunálneho odpadu

Obec Dolná Strehová prechádza na žetónový systém zberu komunálneho odpadu, ktorý bude tento rok akousi skúšobnou verziou.

Tento systém zberu komunálneho odpadu spočíva v jeho odvoze od obyvateľov našej obce spoločnosťou Marius Pedersen na základe označenia PLNEJ zbernej nádoby žetónom.

V deň vývozu je potrebné pripevniť na háčik plnej smetnej nádoby žetón, na základe čoho spoločnosť Marius Pedersen odpad prevezme a žetón odoberie. Ak na zbernej nádobe žetón pripevnený nebude, spoločnosť Marius Pedersen túto smetnú nádobu nevysype.

Každý občan s trvalým pobytom v obci Dolná Strehová dostane od obce 5 kusov žetónov do konca roka 2022, ktorými označí svoje plné smetné nádoby.

(Teda v prípade, že v domácnosti žijú štyria obyvatelia s trvalým pobytom v obci Dolná Strehová, celá domácnosť obdrží 5×4 žetóny).

Žetóny budú do všetkých domácností obce a osád distribuované už v najbližších dňoch.

V prípade, že by Vám počet žetónov nepokrýval potrebu vývozov Vašich smetných nádob, každý občan môže obecný úrad požiadať o ďalšie žetóny s podmienkou, že bude mať uhradené všetky poplatky za TKO, ktoré zostávajú nezmenené, t.j. 15€ na osobu.

Spôsob a výška úhrady poplatkov za TKO sa zavedením tohto systému ZATIAĽ nemenia, nakoľko ide o skúšobnú verziu zberu odpadu. (Obec bude tento rok monitorovať len to, či je počet 5 žetónov na osobu dostačujúci, ako aj fakt, či sa obyvatelia budú vedieť prispôsobiť tejto zmene spôsobu zberu komunálneho odpadu.)

Žetóny sú viazané na číslo domu, sú nezameniteľné a použiteľné len na označovanie smetných nádob s objemom 110l.

Týmto krokom chceme prispieť k vyššej miere separácie odpadov našimi obyvateľmi.

Harmonogram zberu všetkých druhov odpadu je zverejnený na internetovej stránke obce, v prípade lepšej informovanosti si môžete stiahnuť aplikáciu Dolná Strehová, ktorá vždy deň pred vývozom a v deň vývozu posiela upozornenia o plánovanom zbere.

Zverejnené 2. februára 2022.
Upravené 1. mája 2022.